Opiniowanie psychologiczne w odszkodowawczych sprawach cywilnych (zadośćuczynienie za doznaną krzywdę).

ZADOŚĆUCZYNIENIE ZA DOZNANĄ KRZYWDĘ TRWAŁA UTRATA WIĘZI CIERPIENIE I BÓL PSYCHICZNY ZESPÓŁ STRESU POURAZOWEGO ZESPÓŁ OSTREGO STRESU PODJĘCIE PSYCHOTERAPII JAKO ZACHOWANIE UWIARYGODNIAJĄCE POWODA/POWÓDKĘ Powoływanie biegłych psychologów celem dokonania psychologicznej oceny doznanej straty w postaci utraconych więzi, dóbr, doznawanego cierpienia jest nieodzownym elementem postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie. Warsztat diagnostyczny biegłego sądowego zawiera…

Orzecznictwo sądowo-psychologiczne Zespołu Stresu Pourazowego u dzieci w sprawach cywilnych i karnych.

Zespół stresu pourazowego jako skutek urazu traumatycznego u dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym. Opis zespołu Charakterystyczne zachowania społeczne Przykłady z kazuistyki Opinia biegłego psychologa w sprawach o zadośćuczynienie za utratę więzi z osoba najbliższą dotyczącą dzieci młodszych Procedury badawcze Metody badawcze Opinia biegłego Zespól stresu pourazowego jako skutek urazu traumatycznego u…

Jak być rodzicem po rozwodzie.

Celem zajęć jest: wzbogacenie i uporządkowanie wiedzy w temacie rozwodu i jego znaczenia dla rodziny wypracowanie zaleceń jakie należy przekazać i w jakie warto wzbogacać rodzinę w momencie zmiany Zakres tematyczny zajęć: Rodzina  jej członkowie i  ich rola w życiu rodziny Rodzina zrekonstruowana ( patchworkowa) – kto jest kim w nowym systemie rodzinnym Potencjalne  trudności i…

Orzecznictwo sądowo – psychologiczne w sprawach o zmianę płci.

Tematyka kursu Unormowania prawne dotyczące zmiany płci w Polsce i kierunki zmian legislacyjnych proponowane przez środowiska społeczne. Obecna procedura sądowa zmiany płci. Udział biegłego psychologa w procesie o zmianę płci. Dostępne procedury diagnostyczne w zakresie oceny dynamiki osobowości powoda/powódki. Rozmowa z rodzicami jako strona pozwana, pozyskiwanie niezbędnych danych i dokumentów, ocena systemu rodzinnego. Zmiana płci…

Specyfika sądowej ekspertyzy dla nieletnich.

Szkolenie ma na celu wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności  polegające na analizie akt sprawy, projektowaniu badania, badaniu i przygotowaniu opinii. Zagadnienia poznanie możliwych do wykorzystania narzędzi diagnostycznych do badania nieletniego i jego rodziny wiedza na temat najczęściej stawianych przez Sąd pytań do biegłego nabycie umiejętności projektowania badań i formułowania opinii poznanie stosowanych środków wychowawczych, poprawczych…

NEO-PI-R charakterystyka i zastosowanie praktyczne.

Szkolenie ma na celu nabycie umiejętności praktycznego wykorzystywania w diagnozie osobowości narzędzia jakim jest Inwentarz Osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae. Pierwsza część szkolenia przybliża i systematyzuje wiedzę na temat podstaw teoretycznych leżących u podłoża testu – t.j. czynnikowe ujęcie osobowości, główne założenia Pięcioczynnikowej Teorii Osobowości. Uczestnicy zapoznają się z budową narzędzia, dokładną charakterystyką czynników osobowości i…

Przemoc seksualna

Kurs przedstawia typową sylwetkę sprawców przemocy seksualnej wobec dzieci. Ukazuje czynniki ryzyka przemocy na tle rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży. Jest wprowadzeniem w diagnostykę w przypadkach podejrzeń wykorzystania seksualnego. Pokazuje sposoby interwencji kryzysowej w sytuacji przemocy.