STATUT

Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

Tekst jednolity przyjęty Uchwałą nr  1 Członków Stowarzyszenia z dnia 25 listopada 2018 r. w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§1.

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę – „Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) oraz posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3.

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Kraków.

§4.

 1. Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także wydawać swoim członkom legitymacje według zatwierdzonych wzorów.

§5.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentacja i występowanie w ogólnym oraz jednostkowym interesie psychologów, w tym w szczególności psychologów sądowych;
 2. Integracja środowiska psychologów sądowych;
 3. Kształtowanie właściwych postaw i wysokiego poziomu etycznego oraz rzetelności zawodowej psychologów, a w szczególności psychologów sądowych;
 4. Ustalanie norm i standardów wykonywania opinii psychologicznych oraz nadzór nad ich przestrzeganiem, w tym w szczególności współdziałanie w tworzeniu przepisów prawa w tym zakresie;
 5. Podejmowanie działań na rzecz kształtowania wysokiego poziomu naukowego działalności eksperckiej, wspieranie podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych członków Stowarzyszenia; 6. Reprezentowanie i obrona interesów osób wymagających pomocy i wsparcia ,w szczególności ofiar przemocy i przestępstw, dzieci, osób cierpiących na zaburzenia psychiczne,  oraz cudzoziemców przebywających na terenie RP;
 6. Reprezentowanie i obrona interesów osób wymagających pomocy i wsparcia ,w szczególności ofiar przemocy i przestępstw, dzieci, osób cierpiących na zaburzenia psychiczne,  oraz cudzoziemców przebywających na terenie RP;
 7. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Przedkładanie opinii, memorandów, planów i opracowań właściwym organom i instytucjom, w tym w szczególności odpowiedzialnym za tworzenie prawa w RP;
 2. Prowadzenie szkoleń i kursów, organizowanie sympozjów i konferencji z zakresu psychologii i psychologii sądowej;
 3. Opracowywanie standardów, norm, zaleceń, wskazówek  dotyczących procesu diagnozowania, jego efektów oraz programów pomocy;
 4. Przyznawanie członkom rekomendacji  i certyfikatów  w zakresie specjalistycznych umiejętności zawodowych.
 5. Prowadzenie działalności usługowej  dotyczącej diagnozy, poradnictwa i pomocy psychologicznej mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego;
 6. Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw ,chorym psychicznie, dzieciom i młodzieży, osobom  pokrzywdzonym;
 7. Promocję zdrowia psychicznego;
 8. Zbieranie informacji o problemach środowiska psychologów sądowych oraz prowadzenie działań zmierzających do ich rozwiązywania;
 9. Prowadzenie działalności promocyjnej, artystycznej, organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych;
 10. Współpracę z innymi stowarzyszeniami, instytucjami i organizacjami;
 11. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§8.

 1. Działalność Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust 6, opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 4. Działalność statutowa może być odpłatna lub nieodpłatna.
 5. Dochód z działalności odpłatnej może być  przeznaczony  tylko na realizacje celów statutowych.
 6. Członkowie zarządu Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. nadzwyczajnych;
 3. wspierających;
 4. honorowych.

§11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która:

 1. Nie jest pozbawiona praw publicznych i posiada pełną zdolność czynności prawnych oraz ma stałe miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Ma ukończone studia psychologiczne i w swej działalności związana jest ze świadczeniem pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, lub na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego ,albo ma ukończone studia psychologiczne i prowadzi działalność naukową związaną z poszerzaniem teorii lub praktyki do wykorzystania przez psychologów sądowych; złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia i jest wprowadzona do Stowarzyszenia przez dwóch członków zwyczajnych.

§12.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: przestrzeganie Zasad Kodeksu Zawodowego Psychologa, Statutu i Uchwal Władz Stowarzyszenia; branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia; opłacanie składek członkowskich.

§13.

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać :

 1. Osoba, która ma ukończone studia wyższe a w swej działalności zawodowej lub naukowej przejawia zainteresowania problematyką psychologii sądowej.
 2. Student co najmniej trzeciego roku psychologii lub innego kierunku studiów wykazujący zainteresowania problematyką psychologii sądowej.
 3. Członek nadzwyczajny ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać: osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową, przy czym osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15.

Decyzje o przyjęciu członka do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§16.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§17.

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków, osobom szczególnie zasłużonym dla psychologii sądowej.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§18.

Członkowie Stowarzyszenia mają prawo do udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, a w szczególności do udziału w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie a także do korzystania z konsultacji naukowych i organizowanej przez Stowarzyszenie wymiany informacji.

§19.

Członkowie Stowarzyszenia korzystać mogą ze zniżek przewidzianych przy opłatach za uczestnictwo w odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie dla psychologów i innych osób.

§20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku:

 1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania obowiązków członkowskich, w tym  z powodu zaległości w opłacaniu składek członkowskich za okres 3 lat ,przy jednorazowym upomnieniu  pocztą elektroniczną przez Stowarzyszenie;
 3. Z powodu śmierci członka;
 4. Z innych przyczyn na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków.
 5. W przypadku utraty członkostwa  następuje utrata wszystkich specjalistycznych rekomendacji ,o których mowa w &7 pkt.4.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków;
 2. Zarząd Stowarzyszenia – składający się z 5 osób, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz Członków;
 3. Komisja Rewizyjna – składająca się z 3 osób;
 4. Sąd Koleżeński – składający się z 6 osób.

§22.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§23.

Członkowie Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem § 8 ust 6 pełnią swe funkcje społecznie.

§24.

 1. W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji przez członka władz Stowarzyszenia, skład osobowy danego organu uzupełnia się poprzez powołanie w skład danego organu, na wakujące miejsce, tej osoby, spośród kandydujących w poprzednich wyborach, która – poza osobami pierwotnie wybranymi – uzyskała największą liczbę głosów.
 2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego władz.

Walne Zebranie Członków

§25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

 1. Wybór Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu,
 2. Wybór 3 członków Zarządu,
 3. Wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej,
 4. Wybór 6 członków Sądu Koleżeńskiego.
 5. Uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
 6. Podejmowanie uchwał lub odrzucanie propozycji ich podjęcia w sprawach proponowanych przez Zarząd.
 7. Ustanawianie wysokości składek członkowskich.
 8. Udzielanie absolutorium Zarządowi.

§26.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na cztery lata.

§27.

 1. Walne zebranie członków podejmuje uchwały głosowaniem tajnym w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§28.

Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do glosowania przy podejmowaniu uchwał na Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni.

Zarząd Stowarzyszenia

§29.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wybór Skarbnika i Sekretarza Stowarzyszenia.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. Podejmowanie decyzji o powołaniu i rozwiązaniu Sekcji Stowarzyszenia – stanowiącej terenową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia.

§ 29a.

 1. Wniosek o powołanie Sekcji środowiskowej Stowarzyszenia – stanowiącej terenową jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia – składa Zarządowi Stowarzyszenia na piśmie co najmniej 10 członków Stowarzyszenia zamieszkujących teren jednego województwa, zamierzających prowadzić określone formy działalności. We wniosku należy wskazać proponowanego Przewodniczącego Sekcji.
 2. Rozwiązanie Sekcji następuje Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia wskutek zmniejszenia liczby członków Sekcji poniżej 10, jak również w razie braku wykonywania form działalności określonych we wniosku, a także na wniosek 3/4 liczby członków Sekcji.
 3. Organem Sekcji jest Zarząd Sekcji składający się z 3 osób, w tym Przewodniczego, Wiceprzewodniczącego oraz Członka, powoływany przez Zarząd Stowarzyszenia na 4-letnią kadencję na wniosek wszystkich członków założycieli Sekcji, bądź na wniosek 2/3 liczby członków Sekcji.
 4. Zarząd Sekcji może być w każdym czasie odwołany Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek 2/3 członków Sekcji, bądź w sytuacji, w której postępowanie Zarządu Sekcji nie pozwala na prowadzenie działalności Sekcji – na wniosek członka Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Zarząd Sekcji Stowarzyszenia na wniosek co najmniej połowy członków Sekcji może opracować i przyjąć Uchwałę o Przyjęciu Regulaminu Organizacyjnego Sekcji Środowiskowej Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce. Regulamin wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Zarząd Stowarzyszenia.
 6. Uchwały Zarządu Sekcji Środowiskowej Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Zarządu Sekcji.
 7. Zarząd Sekcji Środowiskowej Stowarzyszenia może wybrać Sekretarza Sekcji.
 8. Członkowie Zarządu Sekcji Środowiskowej Stowarzyszenia  na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 9. Sekcje Środowiskowe istniejące w chwili wejścia w życie zmian Statutu stają się Sekcjami Środowiskowymi Stowarzyszenia w rozumieniu przepisów powyższych.

§30.

 1. Uchwały Zarządu zapadają w glosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§31.

Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia jest uprawniony do samodzielnej reprezentacji Stowarzyszenia i samodzielnego zaciągania zobowiązań pieniężnych do kwoty 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). Zaciągnięcie zobowiązań majątkowych przekraczających kwotę 5.000 zł. wymaga wspólnego działania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, bądź Przewodniczącego za kontrasygnatą Skarbnika. Do zaciągnięcia konkretnego zobowiązania majątkowego wyżej wskazane osoby mogą upoważnić pisemnie innych członków Zarządu.

§32.

Liderzy Sekcji środowiskowych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu w sprawach dotyczących zakresu działania, do którego Sekcja została powołana.

§33.

Do obowiązków przewodniczącego Zarządu należy: kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu; Prowadzenie zebrań i konferencji naukowych; Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i instytucji.

§34.

Przewodniczący Zarządu może okresowo lub na stałe powierzyć część swoich obowiązków wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Zarządu.

§35.

Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach zastępuje wiceprzewodniczący.

§36.

Do obowiązków sekretarza Stowarzyszenia należy: prowadzenie bieżącej korespondencji i dokumentacji wraz z archiwum Stowarzyszenia; Protokołowanie zebrań Zarządu oraz Walnych Zebrań Członków.

§37.

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeb sekretarza Komisji.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z dokonanych ustaleń podczas przeprowadzania kontroli.
 3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§39.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

§40.

 1. Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. W swej działalności Sąd Koleżeński kieruje się Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.

§41.

Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych wewnątrz Stowarzyszenia oraz skarg na członków Stowarzyszenia o ile nie regulują tego inne przepisy.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§42.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§43.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie, dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,   dotacje, darowizny, zapisy i spadki, wpływy z działalności statutowej w tym gospodarczej, dochody z ofiarności publicznej.

§44.

 1. Środki pieniężne niezależnie od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto.
 2. Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie zobowiązującymi przepisami.
 4. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, p. 873).
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§45.

 1. Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, których kwota nie przekracza 5.000 zł. (słownie: pięć tysięcy złotych) składa samodzielnie Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia;
 2. Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, których wartość przekracza 5.000 zł. wymagane jest współdziałanie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia, bądź Przewodniczącego za kontrasygnatą Skarbnika. Do zaciągnięcia konkretnego zobowiązania majątkowego wyżej wskazane osoby mogą upoważnić pisemnie innych członków Zarządu.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§46.

Uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na Wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§47.

Przy zawiadamianiu o Walnym Zebraniu Członków, na którym przewiduje się glosowanie w sprawie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego członkowie uprawnieni do glosowania powinni być poinformowani o takiej możliwości.

§48.

Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji, oraz cel na jaki ma być przekazany majątek.

§49.

Sprawy szczegółowe nie zawarte w niniejszym Statucie reguluje Walne Zebranie Członków