Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce przyznaje rekomendacje dla psychologa biegłego sądowego ( na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 Dz. U. nr 15 poz. 133 patrz paragraf 3 wyżej wymienionego rozporządzenia). Rekomendacja jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wydawania opinii i ekspertyz dla potrzeb Wymiaru Sprawiedliwości.

Przyznawana jest członkom SPSwP posiadającym tytuł magistra psychologii, spełniającym wymagania rekomendacyjne i cechującym się nienaganna postawą etyczną.

Rekomendacja wydawana jest na okres 5 lat. W uzasadnionych wypadkach Stowarzyszenie może wycofać rekomendacje.

Rekomendacje uzyskać można dwoma niezależnymi drogami:

Pierwsza

Dla osób, które zamierzają pełnić funkcję biegłego.

  1. Ukończenie kursu dla biegłych sądowych prowadzonego przez SPSwP.
  2. Spełnienie dodatkowych, indywidualnie ustalonych wymagań w zależności od stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego.

Druga

Dla psychologów biegłych sądowych ze stażem, którzy nie maja rekomendacji.

Wymagane jest przedstawienie do oceny trzech pisemnych opinii sądowo – psychologicznych, oraz dostarczenie zaświadczeń i certyfikatów o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Istnieje możliwość indywidualnych, ustnych lub pisemnych konsultacji opinii w przyjaznej atmosferze.