Szkolenie adresowane jest do psychologów, którzy zgodnie z Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.99.53.549) spełniają warunki sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. (Dz. U. 00.79.898) w § 6:

§ 6. Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badan i wydawania orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią jest psycholog, który posiada:

  1. tytuł magistra psychologii,
  2. co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,

Po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia organizowanego przez SPSwP Stowarzyszenie wydaje zaświadczenie o uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiające do rejestru prowadzonego przez Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Szkolenia zakończone egzaminem, organizowane są przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych cyklicznie, a ich program obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z diagnozą osobowości człowieka dorosłego działającego w sytuacji stresowej, metodologię badań psychologicznych, przepisy prawne.

Egzamin końcowy w formie pracy pisemnej sprawdza praktyczne umiejętności uczestników kursu w posługiwaniu się poznaną metodologią w wydawaniu orzeczeń psychologicznych.  Jego zaliczenie jest związane z pozytywnym zakończeniem 60 – godzinnego kursu.

Psycholog który uzyskał zaświadczenie wydane przez SPSwP na podstawie którego został zarejestrowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji jako psycholog uprawniony do przeprowadzania badan osób starających się lub mających pozwolenie na posiadanie broni może badać:

  • osoby starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
  • osoby rozprowadzające oraz przechowujące w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)
  • inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)
  • kuratorów sadowych (Dz.U. 01.98.1071)
  • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
  • strażników gminnych/miejskich (Dz.U.2010r. nr 150 poz.1012)
Zaświadczenia o ukończeniu kursu wydaje się wszystkim psychologom którzy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.