Zgodnie z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce z siedzibą w Krakowie, ul. św. Filipa 23/3, 31-150 Kraków, KRS: 0000067196, REGON: 350846160, NIP: 675-11-92-977, e-mail: sekretariat@spswp.org.pl, tel.: +48 502 640 735.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać w ramach statutowej działalności Stowarzyszenia.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora podmiotom współpracującym w celach wskazanych powyżej, a także organom administracji państwowej zgodnie z wymogami prawnymi.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Oświadczenia i wszelkie korespondencje w tym zakresie proszę kierować ‑ w formie pisemnej – na adres siedziby Administratora.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana przez Administratora – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.