Kurs przygotowujący psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego, a także po spełnieniu odpowiednich warunków do rekomendacji SPSwP biegłego sądowego (patrz zakładka: rekomendacja dla biegłego sądowego).

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze.

Umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w wiedzę i praktyczne umiejętności.

Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników Uniwersytetów mających długoletnie i aktualne doświadczenie w pracy dla wymiaru sprawiedliwości.

Osoby które ukończyły kurs uzyskują certyfikat z wyszczególnieniem tematyki zajęć oraz certyfikat biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia

Mogą także przystąpić do dalszej procedury rekomendacyjnej.

XXII edyja kursu rozpoczyna się 25 stycznia 2020 r