Instytut Psychologii UJ, Katedra Kryminalistyki WPiA UJ, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Koło Naukowe Kryminalistyki UJ oraz Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ mają przyjemność zaprosić do udziału w dziesiątej, jubileuszowej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (10th Cracow Conference of Psychology and Law), która odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 października 2019 roku. Konferencja ma charakter międzynarodowy, a do udziału w niej zaproszeni są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii, prawa oraz innych nauk sądowych. Językami konferencji są polski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

PANELE TEMATYCZNE

Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień:

 • Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości
 • Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym
 • Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych
 • Kryminalistyczna problematyka zeznań i wyjaśnień
 • Problematyka metod śledczych
 • Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminalistyce
 • Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej
 • Praca z osobami pozbawionymi wolności
 • Przestępstwa seksualne
 • Środki zabezpieczające – aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje
  w ich stosowaniu

Przewidziana jest również sesja skierowana w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub referaty będące krytycznym przeglądem literatury.