Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze !

Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w  p r a k t y c z n e  umiejętności.

Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników wyższych uczelni Krakowa i Lublina miedzy innymi przez prof. dr hab. Antoniego Niedzielskiego, dr hab. Dorotę Kubicką, dr Marię Kujawę.

Zajęcia prowadzą osoby mające długoletnie i aktualne doświadczenie w pracy dla wymiaru sprawiedliwości:

dr Maria Kujawa ( UJ, prezes Stowarzyszenia), mgr Jacek Kasprzak ( Przewodniczący PTPU)

dr Bogdan Lach (SWPS), mgr Barbara Gojżewska (stały biegły sądowy, Poznań),  dr Maciej Bocheński ( UJ)

KURS OBEJMUJE 120 godz. ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH Z ELEMENTAMI TEORII REALIZOWANYCH W DWÓCH SPOTKANIACH.

Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Stowarzyszenia w Krakowie.

Uczestnicy kursu mogą przystąpić do egzaminu. Egzamin płatny oddzielnie – 300 zł

( patrz zakładka egzamin ).

Osoby które nie przystępują do egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu z zaznaczeniem, ze nie przystępowały do egzaminu.

Osoby, które zdały egzamin mogą:

1 – uzyskać (dodatkowo) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia.

2 – mogą przystąpić do dalszej procedury rekomendacyjnej, (patrz strona główna – zakładka)

TERMINY ZJAZDÓW

12 – 17 grudnia 2016 r

09 – 14 stycznia 2017 r

Koszt szkolenia: 2400,- zł.  przy wpłacie do 30 listopada 2016 r..

Możliwość wpłaty w ratach:

I rata    –      700,00 zł. płatna do dnia 30 listopada 2016 r.

II rata   –      900,00 zł  płatna do dnia 12 grudnia 2016 r., lub w dniu rozpoczęcia szkolenia.

III rata  –      800,00 zł  płatna do dnia 09 stycznia 2017 r.

Przy wpłacie po 30 listopada 2016 r.  koszt szkolenia: 2550,00 zł.

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto z dopiskiem XXXI edycja:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Możliwość wycofania wpłaty do 30 listopada 2016 r. z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Ładnej 2-4/120 w Krakowie.

Zajęcia trwają: od poniedziałku do soboty od godziny 9:00 – 18:30  z godzinną przerwą na obiad.