Start Szkolenia 08 - 09 lutego 2020 r Szkolenie doskonalące warsztat biegłego sądowego i przygotowujące do pełnienia tej funkcji (XXXI edycja)
08 - 09 lutego 2020 r Szkolenie doskonalące warsztat biegłego sądowego i przygotowujące do pełnienia tej funkcji (XXXI edycja) PDF Drukuj

 


 

Kurs adresowany jest:

- do psychologów pełniących funkcje biegłego pragnących poszerzyć swoje kompetencje,

- do absolwentów magisterskich studiów psychologicznych i studentów ostatnich lat psychologii.

 

Organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze.

Umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji biegłego sądowego.

Wyposaża uczestników szkolenia w aktualną specjalistyczną wiedzę oraz w   p r a k t y c z n e  umiejętności (rozp. Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie biegłych sądowych)

Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników wyższych uczelni mających doświadczenie praktyczne w opiniowaniu dla potrzeb sądu..

 

Osoby, które ukończyły kurs uzyskują:

1 - certyfikat potwierdzający uzyskanie wiedzy i kompetencji niezbędnych do pełnienia funkcji biegłego sądowego z opisem tematyki zajęć, (potwierdzenie tzw. "wiadomości specjalnych" niezbędnych przy ubieganiu się o pełnienie funkcji biegłego w sądzie)

2 - certyfikat:  „Biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia”

Mogą także przystąpić do procedury rekomendacyjnej, (patrz strona główna – zakładka)

 

Zajęcia prowadzą osoby mające długoletnie i aktualne doświadczenie w pracy dla wymiaru sprawiedliwości:

dr Maria Kujawa (em. wykładowca UJ, prezes Stowarzyszenia), mgr Jacek Kasprzak (Przewodniczący PTPU), dr Kamil Jezierski (biegły sądowy), dr Bogdan Lach(SWPS), dr praw Maciej Bocheński (UJ), dr Maciej Szaszkiewicz, mgr Anika Świątek (biegły sądowy rekomendowany przez SPSwP), mgr Anna Skokoń (przewodnicząca Sądu SPSwP),  i inni w zależności od edycji.

 

KURS OBEJMUJE 72 godz.

TERMINY ZJAZDÓW

25 - 26 stycznia 2020

08 - 09 lutego 2020

22 - 23 lutego 2020

14 - 15 marca 2020

18 - 19 kwietnia 2020

 

==========================================================================

PROGRAM  KURSU

1. Biegły psycholog w Wymiarze Sprawiedliwości

Aktualna sytuacja biegłego psychologa – status, zadania, prawa, obowiązki, specjalizacje, wiadomości specjalne, ubezpieczenia,

2. Diagnoza psychologiczna dla potrzeb sądu z perspektywy EBA. Standardy  EFPA, APA, PTP, SPSwP

Kryteria, standardy i wskazówki diagnostyczne (specyfika metodologii i procesu diagnostycznego),

3. Opinia sądowo-psychologiczna  –  struktura.

Ustne uzupełnianie opinii, (tak zwana „ obrona opinii”)

Jak odpowiadać na pytania prawnika? (na podstawie zgłaszanych do Stowarzyszenia zażaleń, ekspertyz).

Podstawowe błędy w dowodzie z opinii biegłego.

4. Opiniowanie w sprawach rozwodowych i opiekuńczych.

Wspólna opieka nad dzieckiem po rozwodzie czyli opiniowanie w sprawach dotyczących tak zwanej opieki naprzemiennej (nowe ujęcie).

5.  Opiniowanie w sprawach doznanej straty, szkody psychicznej.

6.  Opiniowanie w sprawach nieletnich sprawców czynów karalnych.

7.  Opiniowanie w sprawach molestowania seksualnego.

Dziecko jako świadek. Ocena szczerości zeznań dziecka i dorosłego.

8.  Biegły sądowy w sprawach uzależnień.

9.  Elementy profilowania kryminalnego – typy sprawców przestępstw.

Model i struktura profilu psychologiczno –kryminalnego sprawcy zabójstwa

10. Zagadnienia prawne  - podstawowe zagadnienia prawa cywilnego i karnego dla biegłego psychologa

=====================================================================

 

Koszt szkolenia: 2250,00 zł.

Możliwość wpłaty w ratach:

I rata    -       300,00 zł  płatna do dnia 15 stycznia 22 stycznia 2020 r.

II rata   -       950,00 zł  płatna do dnia 22 lutego 2020 r.

III rata  -     1000,00 zł  płatna najpóźniej w dniu 18 kwietnia 2020 r.

 

Przy wpłacie do 22 stycznia 2020 r.  całej kwoty, koszt szkolenia: 2100,00 zł.

Dla członków Stowarzyszenia w każdym przypadku zniżka w wys. 150 zł

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto z dopiskiem  kurs weekendowy dla biegłych sądowych:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

Możliwość wycofania wpłaty do 22 stycznia 2020 r. z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł

 

Szkolenie odbędzie się w Krakowie.

Miejsce szkolenia: Instytut Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10  -  sala nr 3

Zajęcia trwają:

w soboty od godz.   9:30 do 17:00  z przerwą na obiad,

w niedzielę od godz. 9:00 do 17:00  (za wyjątkiem 19 kwietnia - od godz. 8:00)

Uwaga: obiad nie jest wliczony w koszt kursu.