Start Szkolenia 21 – 22 kwietnia-2018 r kurs weekendowy przygotowujący psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego XXXIII edycja
21 – 22 kwietnia-2018 r kurs weekendowy przygotowujący psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego XXXIII edycja PDF Drukuj

 

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze !

Kurs adresowany jest do absolwentów magisterskich studiów psychologicznych i studentów ostatniego roku psychologii.

Warunkiem udziału w szkoleniu jest członkostwo w SPSwP.

 

Osoby, które zdały egzamin mogą:

1 - uzyskać (dodatkowo) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia.

2 - mogą przystąpić do dalszej procedury rekomendacyjnej, (patrz strona główna – zakładka)

Kurs umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w  p r a k t y c z n e  umiejętności.

Do tej pory nie było żadnych skarg ani zażaleń na

Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników wyższych uczelni Krakowa i Lublina.

Zajęcia prowadzą osoby mające długoletnie i aktualne doświadczenie w pracy dla wymiaru sprawiedliwości:

dr Maria Kujawa ( UJ, prezes Stowarzyszenia), mgr Jacek Kasprzak ( Przewodniczący PTPU),  mgr Kamil Jezierski (biegły sądowy,  dr Bogdan Lach (SWPS),  mgr Barbara Gojżewska (stały biegły sądowy, Poznań),  dr praw Maciej Bocheński ( UJ), dr Maciej Szaszkiewicz, mgr Anika Świątek – biegły sądowy rekomendowany przez SPSwP

KURS OBEJMUJE 120 godz.

Uczestnicy kursu mogą przystąpić do egzaminu.  Egzamin płatny oddzielnie – 350,00 zł

Osoby które nie przystępują do egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu z zaznaczeniem, że nie przystępowały do egzaminu.

 

TERMINY ZJAZDÓW

21 - 22 kwietnia 2018 r

05 - 06 maja 2018 r.

19 -20 maja 2018 r.

09 -10 czerwca 2018 r.

30 czerwca - 01 lipca 2018 r.

 

Koszt szkolenia: 2850,00 zł.  przy wpłacie I raty do 03 kwietnia 2018 r..

Możliwość wpłaty w ratach:

I rata    -       700,00 zł  płatna do dnia 03 kwietnia 2018 r.

II rata   -     1000,00 zł  płatna do dnia 20 maja 2018 r.

III rata  -     1150,00 zł  płatna najpóźniej w dniu 10 czerwca 2018 r.

Przy wpłacie po 20 kwietnia2018 r.  koszt szkolenia: 2950,00 zł.

 

Wpłaty należy dokonać przelewem na konto z dopiskiem  kurs weekendowy biegli:

Bank PKO BP 63 1020 2906 0000 1402 0128 9735

 

Możliwość wycofania wpłaty do 03 kwietnia 2018 r. z pobraniem opłaty manipulacyjnej w wys. 100,00 zł

 

Szkolenie odbędzie się w Krakowie.

Miejsce szkolenia Instytut Muzykologii UJ, ul Westerplatte 10  -  sala nr 3

Zajęcia trwają:

w soboty od godziny 9:00 - 18:30  z godzinną przerwą na obiad

w niedzielę od godz. 9:00 do 17:00

Uwaga: obiad nie jest wliczony w koszt kursu.