Statut Drukuj

Tekst jednolity --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

STATUT

Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce


Rozdział I

Przepisy Ogólne

§1.

Stowarzyszenie nosi nazwę – „Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce” i zwane jest w dalszej części niniejszego statutu Stowarzyszeniem.

§2.

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873) oraz posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

§3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, zaś siedzibą miasto Kraków.

§4.

Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a także wydawać swoim członkom legitymacje wg. zatwierdzonych wzorów.

§5.

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji, o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.
 2. o przystąpieniu do organizacji, o której mowa w ust. 1 bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§6.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Reprezentacja i obrona interesów osób cierpiących na zaburzenia psychiczne.
 2. Reprezentacja i obrona osób wymagających pomocy i wsparcia psychologicznego w szczególności ofiar przestępstw.
 3. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa publicznego.
 4. Reprezentacja i obrona interesów ogólnych i jednostkowych psychologów, a w szczególności psychologów sądowych.
 5. Integracja środowiska psychologów sądowych.
 6. Kształtowanie właściwych postaw i wysokiego poziomu etycznego oraz rzetelności zawodowej psychologów sądowych.
 7. Doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych psychologów sądowych współpracujących z organami sprawiedliwości w zakresie zwalczania i zapobiegania przestępczości.

§7.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi.
 2. Propagowanie zdrowia psychicznego.
 3. Zaznajamianie społeczeństwa przez środki masowego przekazu z problematyką zapobiegania przestępczości.
 4. Prowadzenie działalności usługowej w zakresie diagnostyki i poradnictwa mającej na celu zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.
 5. Udzielanie pomocy psychologicznej ofiarom przestępstw.
 6. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych.
 7. Organizowanie i zbieranie informacji o problemach i potrzebach środowiska psychologów sądowych.
 8. Prowadzenie szkoleń i kursów oraz spotkań i konferencji z zakresu psychologii i psychologii sądowej.
 9. Upowszechnienie wiedzy i informacji o psychologii i psychologii sądowej.
 10. Przedkładanie opracowań specjalistycznych, memoriałów i opinii właściwym organom państwowym.
 11. Współpraca w realizacji celów Stowarzyszenia z odpowiednimi stowarzyszeniami w kraju i zagranicą.
 12. Współpraca z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 13. Prowadzenie działalności wydawniczej.

§8.

 1. Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 3. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 4. Działalność statutowa może być odpłatna lub nieodpłatna.
 5. Dochód z działalności odpłatnej może być tylko przeznaczony na realizacje celów statutowych.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9.

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych;
 2. nadzwyczajnych;
 3. wspierających;
 4. honorowych.

§11.

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która: ma ukończone studia psychologiczne i w swej działalności związana jest ze świadczeniem pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, albo ma ukończone studia psychologiczne i prowadzi działalność naukową związaną z poszerzaniem teorii lub praktyki do wykorzystania przez psychologów sądowych.

 1. Złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia.
 2. Ma stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§12.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy: Przestrzeganie Statutu i Uchwal Władz Stowarzyszenia.

 1. Branie udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Opłacanie składek członkowskich.

§13.

Członkiem nadzwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba, która: ma ukończone studia wyższe a w swej działalności zawodowej lub naukowej przejawia zainteresowania problematyką psychologii sądowej.

 1. Członek nadzwyczajny ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§14.

Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać: osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową, przy czym osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

 1. Członek wspierający ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

§15.

Decyzje o przyjęciu członka do Stowarzyszenia podejmuje zarząd Stowarzyszenia.

§16.

Członkami Stowarzyszenia mogą zostać cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

§17.

 1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu – Walne Zebranie Członków, osobom szczególnie zasłużonym dla psychologii sądowej.
 2. Członek honorowy ma wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
 3. Członkostwa honorowego może pozbawić Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.

§18.

Członkowie Stowarzyszenia maja prawo do udziału we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, a w szczególności do udziału w zebraniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie a także do korzystania z konsultacji naukowych i organizowanej przez Stowarzyszenie wymiany informacji.

§19.

Członkowie Stowarzyszenia korzystać mogą ze zniżek przewidzianych przy opłatach za uczestnictwo w odpłatnych kursach i szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie dla psychologów i innych osób.

§20.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w wyniku: Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

 1. Skreślenia z listy członków przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu nie wypełniania obowiązków członkowskich.
 2. Z innych przyczyn na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§21.

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§22.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.

§23.

Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swe funkcje społecznie.

§24.

 1. W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji przez członka władz Stowarzyszenia, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności uzyskanych głosów.
 2. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 składu osobowego władz.

Walne Zebranie Członków

§25.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy: uchwalenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.

 1. Wybór:
  1. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zarządu,
  2. 5-9 członków Zarządu,
  3. 3-5 członków Komisji Rewizyjnej,
  4. 6-8 członków Sądu Koleżeńskiego.
 2. Uchwalenie Statutu i dokonywanie w nim zmian.
 3. Podejmowanie uchwal lub odrzucanie propozycji ich podjęcia w sprawach proponowanych przez Zarząd.
 4. Ustanawianie wysokości składek członkowskich.
 5. Udzielanie absolutorium Zarządowi.

§26.

Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd co najmniej raz na cztery lata.

§27.

 1. Walne zebranie członków podejmuje uchwały głosowaniem tajnym w pierwszym terminie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
 2. Uchwały w sprawie zmian w Statucie podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§28.

Czynne i bierne prawo wyborcze oraz prawo do glosowania przy podejmowaniu uchwal na Walnym Zebraniu Członków mają członkowie zwyczajni.

Zarząd Stowarzyszenia

§29.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wybór Skarbnika i Sekretarza Stowarzyszenia.
 2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
 3. Reprezentowanie Stowarzyszenia i działanie w jego imieniu.
 4. Przyjmowanie i skreślanie członków Stowarzyszenia.
 5. Składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zebraniu Członków.
 6. Zwoływanie Walnych Zebrań Członków.
 7. Podejmowanie decyzji o powoływaniu Sekcji Stowarzyszenia o charakterze środowiskowym – na wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia zamierzających prowadzić określone formy działalności, którzy wyłonili lidera Sekcji oraz przedstawili pisemny wniosek do Zarządu.

§30.

 1. Uchwały Zarządu zapadają w glosowaniu tajnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy członków w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

§31.

Decyzje o zaciągnięciu zobowiązań majątkowych podejmowane są przez przewodniczącego Zarządu i skarbnika Stowarzyszenia, którzy podpisują każda decyzję z tego zakresu. Do podpisania konkretnego zobowiązania osoby wyżej wymienione mogą upoważnić pisemnie innych członków Zarządu.

§32.

Liderzy Sekcji środowiskowych mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z prawem głosu w sprawach dotyczących zakresu działania, do którego Sekcja została powołana.

§33.

Do obowiązków przewodniczącego Zarządu należy: kierowanie pracami Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrań Zarządu.

 1. Prowadzenie zebrań i konferencji naukowych.
 2. Reprezentowanie Stowarzyszenia wobec władz i instytucji.

§34.

Przewodniczący Zarządu może okresowo lub na stałe powierzyć część swoich obowiązków wiceprzewodniczącemu lub innemu członkowi Zarządu.

§35.

Przewodniczącego w uzasadnionych przypadkach zastępuje wiceprzewodniczący.

§36.

Do obowiązków sekretarza Stowarzyszenia należy: prowadzenie bieżącej korespondencji i dokumentacji wraz z archiwum Stowarzyszenia.

 1. Protokołowanie zebrań Zarządu oraz Walnych Zebrań Członków.

Komisja Rewizyjna

§37.

 1. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba będąca członkiem organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 3. Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego, a w miarę potrzeb sekretarza Komisji.

§38.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z dokonanych ustaleń podczas przeprowadzania kontroli.
 3. Przedstawienie sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków.

§39.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.

Sąd Koleżeński

§40.

 1. Sąd Koleżeński na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.
 2. W swej działalności Sąd Koleżeński kieruje się Regulaminem zatwierdzonym przez Zarząd.

§41.

Do obowiązków Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych wewnątrz Stowarzyszenia oraz skarg na członków Stowarzyszenia o ile nie regulują tego inne przepisy.

 

Rozdział V

Majątek i fundusze

§42.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§43.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są: składki członkowskie,

 1. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność bądź będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
 2. dotacje,
 3. darowizny, zapisy i spadki,
 4. wpływy z działalności statutowej w tym gospodarczej,
 5. dochody z ofiarności publicznej.

§44.

 1. Środki pieniężne niezależnie od ich źródła pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb przekazywane na to konto.
 2. Składki powinny być wpłacane regularnie według zasad określonych przez Zarząd.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Z majątku Stowarzyszenia nie mogą być udzielane pożyczki lub zabezpieczenia zobowiązań w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków jego organów, pracowników oraz ich osób bliskich w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, p. 873).
 5. Majątek Stowarzyszenia nie może być przekazywany ani wykorzystywany na rzecz jego członków, członków organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 6. Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

§45.

Dla ważności oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdzialanie co najmniej dwóch upoważnionych członków Zarządu.

 

Rozdział VI

Przepisy końcowe

§46.

Uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków na Wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub na wniosek co najmniej 15 członków Stowarzyszenia w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy członków upoważnionych do głosowania lub w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§47.

Przy zawiadamianiu o Walnym Zebraniu Członków, na którym przewiduje się glosowanie w sprawie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego członkowie uprawnieni do glosowania powinni być poinformowani o takiej możliwości.

§48.

Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia powinna określić sposób likwidacji, oraz cel na jaki ma być przekazany majątek.

§49.

Sprawy szczegółowe nie zawarte w niniejszym Statucie ureguluje Walne Zebranie Członków.