Start Rekomedacja dla biegłego sądowego
Rekomendacje dla biegłych sądowych z zakresu psychologii PDF Drukuj

 

 

Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce przyznaje rekomendacje dla psychologa biegłego sądowego ( na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 Dz. U. nr 15 poz. 133 patrz paragraf 3 wyżej wymienionego rozporządzenia). Rekomendacja jest potwierdzeniem kompetencji w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wydawania opinii i ekspertyz dla potrzeb Wymiaru Sprawiedliwości.

Przyznawana jest członkom SPSwP posiadającym tytuł magistra psychologii, spełniającym wymagania rekomendacyjne i cechującym się nienaganna postawą etyczną.

Rekomendacja wydawana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat. Po tym czasie wymaga odnowienia.

W uzasadnionych wypadkach Stowarzyszenie może wycofać rekomendacje.

Rekomendacje uzyskać można dwoma niezależnymi drogami:

 

- pierwsza :   dla osób, które zamierzają pełnić funkcję biegłego, w tym studentów ostatnich lat studiów.

1. Ukończenie kursu dla biegłych sądowych prowadzonego przez SPSwP.

2. Pozytywnie zdany egzamin po wyżej wymienionym kursie.

3. Spełnienie dodatkowych, indywidualnie ustalonych wymagań w zależności od stażu pracy oraz doświadczenia zawodowego.

 

- druga :   dla psychologów biegłych sądowych ze stażem, którzy nie maja rekomendacji.

wymagane jest przedstawienie do oceny trzech pisemnych opinii sądowo - psychologicznych, oraz dostarczenie zaświadczeń

i certyfikatów o odbytych szkoleniach i udziale w konferencjach.

Koszt:  700 zł

 

Istnieje możliwość indywidualnych, ustnych lub pisemnych konsultacji opinii w przyjaznej atmosferze.