Start Licencja do badania osób starających się o pozwolenie na broń
Licencja PDF Drukuj

 

 

Licencję może otrzymać osoba, która zgodnie z Ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U.99.53.549) spełnia następujące warunki sprecyzowane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. (Dz. U. 00.79.898) w § 6:

§ 6. Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badan i wydawania orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią jest psycholog, który posiada:
1) tytuł magistra psychologii,
2) co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,
3) dodatkowe kwalifikacje po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia organizowanego przez Stowarzyszenie Psychologów Sadowych w Polsce, według programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
4) zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.

Szkolenia takie, zakończone egzaminem, organizowane są przez Stowarzyszenie Psychologów Sądowych cyklicznie, a ich program obejmuje zagadnienia teoretyczne związane z diagnoza osobowości człowieka dorosłego działającego w sytuacji stresowej oraz w części praktycznej szczegółową metodologię takich badań. Egzamin końcowy odbywa się w uzgodnionym z uczestnikami terminie i sprawdza praktyczne umiejętności uczestników kursu w posługiwaniu się poznana metodologia i wydawaniu orzeczeń psychologicznych.

Osoba, która zda egzamin z wynikiem pozytywnym podpisuje ze Stowarzyszeniem Umowę Licencyjną (można ją pobrać z tej strony), na mocy której zobowiązuje się do przestrzegania metodologii badań, uczestniczenia w dodatkowych szkoleniach oraz uiszczenia rocznej opłaty licencyjnej.
Stowarzyszenie ze swej strony zobowiązuje się do organizowania dodatkowych szkoleń oraz do występowania w obronie interesów osób posiadających licencje.

Licencja przyznawana jest na 5 lat.  Roczna składka licencyjna wynosi 250 zł (patrz "umowa").

Ponadto Stowarzyszenie wydaje, zgodnie z obowiązującymi wymogami ustawowymi, zaświadczenie, na podstawie którego psycholog może zostać zarejestrowany w Komendzie Wojewódzkiej Policji jako psycholog uprawniony do przeprowadzania badań osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni.

Psychologowie z tymi uprawnieniami mogą badać:

  • osoby starające się lub posiadające pozwolenie na posiadanie broni (Dz. U. 99.53.549)
  • osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. (Dz. U. 01.67.679)
  • osoby rozprowadzające oraz przechowujące w ramach działałności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego (Dz. U. 02.117.1007)
  • inspektorów transportu drogowego (Dz.U. 01.125.1371)
  • kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora (Dz. U. 01.98.1070)
  • kuratorów sadowych (Dz.U. 01.98.1071)
  • detektywów (Dz. U. 04.121.1265)
  • strażników gminnych/miejskich (Dz.U. 2010 r. nr 150 poz.1012)