Start Kurs przygotowujący do funkcji biegłego psychologa
Kurs przygotowujący do funkcji biegłego psychologa PDF Drukuj

Kurs przygotowujący psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego, a także po spełnieniu odpowiednich warunków do rekomendacji dla biegłego sądowego   (patrz zakładka: rekomendacja dla biegłego sądowego)

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze.

Kurs adresowany jest tylko do członków Stowarzyszenia !

Umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w wiedzę i  p r a k t y c z n e  umiejętności.

Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników Uniwersytetów mających długoletnie i aktualne doświadczenie w pracy dla wymiaru sprawiedliwości.

 

KURS OBEJMUJE 120 godz.

Uczestnicy kursu mogą przystąpić do egzaminu.  Egzamin płatny oddzielnie – 300 zł

(patrz zakładka egzamin).

Osoby które nie przystępują do egzaminu otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu z zaznaczeniem, ze nie przystępowały do egzaminu.

 

Osoby, które zdały egzamin mogą:

1 - uzyskać (dodatkowo) zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla kandydatów na biegłego sądowego w przedmiocie uzależnienia.

2 - mogą przystąpić do dalszej procedury rekomendacyjnej, (patrz strona główna – zakładka)