Start Kurs przygotowujący do funkcji biegłego psychologa
Kurs przygotowujący do funkcji biegłego psychologa PDF Drukuj

Kurs przygotowujący psychologów do pełnienia funkcji biegłego sądowego, a także po spełnieniu odpowiednich warunków do rekomendacji SPSwP biegłego sądowego   (patrz zakładka: rekomendacja dla biegłego sądowego)

Kurs organizowany przy współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Uzależnień i Współuzależnienia w Czarnym Borze.

 

Umożliwia uzyskanie kompetencji niezbędnych do pełnienia roli biegłego psychologa, wyposaża w wiedzę i  p r a k t y c z n e  umiejętności.

Opieka merytoryczna nad programem zajęć prowadzona jest przez  pracowników Uniwersytetów mających długoletnie i aktualne doświadczenie w pracy dla wymiaru sprawiedliwości.

Osoby które ukończyły kurs uzyskują certyfikat z wyszczególnieniem tematyki zajęć oraz certyfikat biegły sądowy w przedmiocie uzależnienia

Mogą także przystąpić do dalszej procedury rekomendacyjnej, (patrz strona główna – zakładka)

 

XXII edycja kursu rozpoczyna się 25 stycznia 2020 r